هدف و منظور از تهيه چارت‌ها، ارائه ديدارى ايده‌ها و مفاهيمى است که تفهيم آنها ازطريق ارائه کتبى يا شفاهى مشکل است. چارت‌ها براى روشن‌کردن نکات مهم نيز تهيه مى‌شوند. تقسيم‌بندى چارت‌ها براساس فرم ارائه مطالب که داراى انواع متعددى به شرح زير است:

چارت‌هاى زمانى

چارت‌هاى زمانى داراى انواع مختلفى هستند که يک‌ نمونه از آنها مشخص‌کننده وقايع و حوادث تاريخى در يک دوره از تاريخ است. در اينگونه چارت‌ها، مى‌توان از محورهاى افقى براى مشخص‌کردن حوادث و از محورهاى عمودى براى جداکردن ادوار تاريخى استفاده کرد. گاهى اوقات براى روشن‌تر کردن حوادث و وقايع مهم از عکس‌ها و تصاوير نيز استفاده مى‌کنند.

چارت‌هاى نوارى و چارت‌هاى برگردان

چارت‌هاى نوارى و برگردان دو وسيله براى ارائه اطلاعات بصورت متوالى هستند. نوع اول، چارت‌هايى هستند که داراى قسمت‌هاى متوالى پوشيده از نوار و يا کاغذ هستند که مى‌توانند در مواقع لازم جدا شده و قسمت مربوطه را آشکار سازند. به‌همين ترتيب چارت‌هاى برگردان براى ارائه اطلاعات بصورت متوالى که عرضه آنها برروى يک برگ مشکل است تهيه مى‌شوند. براى تهيه چارت‌هاى برگردان، به تعداد لازم از کارت‌ها و يا کاغذهاى يک ‌اندازه تهيه ‌کرده و مواد مناسب ديدارى و يا نوشتنى را روى آنها چسبانيده و يا بنويسيد. سپس بالاى کارت‌ها را که به‌طور متوالى روى هم قرار داده‌ايد به هم متصل کنيد.


درباره هريک از کارت‌ها و يا صفحات صحبت کرده، سپس کارت مزبور را برگردانيد. فراموش نکنيد که بهترين راه استفاده از اينگونه چارت‌ها، بهره‌گيرى از چوب‌هاى بلند براى نشان‌دادن تصاوير و نوشته‌ها است. اين روش از ايستادن شما در جلوى چارت و در نتيجه بلوکه‌ کردن چارت جلوگيرى مى‌کند. برگ‌هاى چارت‌هاى برگردان را مى‌توان به‌منظور مرور به‌عنوان مرجع از يکديگر جدا کرده و روى ديوار نصب نمود.

چارت‌هاى طبقه‌بندى و سازمانى

انواع متعددى از چارت‌هاى طبقه‌بندى و سازمانى براى استفاده شاگردان کلاس‌هاى بالا مفيد هستند. اينگونه چارت‌ها را مى‌توان به سه نوع جرياني، درختى و شاخه‌اى تقسيم‌بندى کرد.


چارت‌هاى جريانى به‌منظور نشان‌ دادن جريان يک فرآيند و يا روابط ميان مسؤوليت شغلى دواير ادارى در يک سازمان بزرگ بکار گرفته مى‌شود.


چارت درختى براى مشخص‌کردن مشخصات، ترکيب و روابط ميان اعضاى خانواده‌ها و يا انواع بکار مى‌رود.


چارت‌هاى شاخه‌اى برخلاف نوع قبلى چارت درختي از بهم‌ پيوستن چندين شاخهٔ متعدد به شاخه‌اى واحد بوجود مى‌آيند. چارت‌هاى درختى را معمولاً براى نشان‌ دادن اثرات يک اختراع نظير نيروى بخار و چارت‌هاى شاخه‌اى را معمولاً براى مشخص‌کردن موادى که براى ساختن و توليد يک فرآورده مورد نياز هستند، بکار مى‌گيرند. معمولاً چارت‌هاى شاخه‌اى و درختى حاوى اعداد و ارقام براى مقايسه زمان، مقدار و ميزان نيستند، اگرچه گاهى اوقات براى چنين منظورهايى نيز ساخته مى‌شوند.