چارت‌هاى کارا و مؤثر ترکيبى از انواع فرم‌هاى ترسيمي، تصاوير، نقاشى‌ها، کارتون‌ها، گراف‌ها، دياگرام‌ها و مواد لغوى هستند. به‌هرحال، در تهيه چارت‌ها بايستى اصول و عناصر طراحى را مدنظر قرارداد. در تهيه چارت، ابتدا منظور و مقصود از تهيه آن را مشخص نماييد. همچنين شرايطى را که بايستى چارت تحت آن مورد استفاده قرارگيرد درنظر داشته باشيد. مشخص کنيد که آيا آنها به‌شکل چاپى در کتاب و يا چارت‌ برگرداندن و غيره تهيه مى‌شوند و يا ازطريق استفاده از وسايل نورتاب ارائه خواهند شد.