وسايل آموزشى غيرنورتاب جزو متداولترين و پرمصرفترين وسايل آموزشى است که ارزانتر از بقيه وسايل آموزشى است و امکان استفاده از آنها در همه‌جا مهيا است.