زمانى که پرده تجارى و مرغوب دراختيار نداشته باشيم مى‌توانيم با کمترين هزينه پرده مناسبى را براى نمايش مواد نورتاب تهيه کنيم. اين پرده به دو صورت تهيه مى‌شود:

استفاده از ديوارهاى صاف و روشن

اين روش معمولاً بدون دربرداشتن هيچگونه هزينه‌اى عملى است. بدين ترتيب که شما از هر ديوار صافى که داراى رنگ روشنى باشد استفاده کنيد. البته چنانچه ديوار شما داراى رنگ مناسبى نباشد مى‌توانيد يک‌طرف آن را که مناسب تشخيص مى‌دهيد رنگ سفيد بزنيد و مواقعى که لازم نداريد، جهت جلوگيرى از نشستن گردوخاک بر روى آن و آسيب‌هاى ديگر آن را بپوشانيد. يکى از معايب استفاده از ديوارها به‌عنوان پرده در اين است که گردوخاک آنها مقدار زيادى از نور پروژکتور را جذب ‌کرده و از روشنى و وضوح تصاوير خواهند کاست.

استفاده از چلوار، ورقه‌هاى پلاستيکي، مشمع‌هاى روميزى سفيد

از چلوار، ورقه‌هاى پلاستيکي، مشمع‌هاى روميزى سفيد و يا هر سطح سفيد ديگرى به‌عنوان پرده استفاده کنيد. نظر به اينکه پرده‌هاى نمايشى نبايستى نور را از خود عبور دهند. پرده‌هاى چلوار براى ساختن پرده زياد مناسب نيستند زيرا حدود ۵۰% نور را از خود عبور مى‌دهند.