برخلاف آنچه که گاهى تصور مى‌شود، براى نمايش مواد آموزش نورتاب، تنها در دست داشتن پروژکتور و مواد نمايشى براى برقرارى يک ارتباط صحيح و مؤثر کافى نيست. اگرچه امکانات موجود در بعضى از مدارس حتى‌الامکان استفاده از يک پرده ساده براى بهره‌گيرى از مواد نورتاب را ميسر نمى‌سازد و در بسيارى از مدارس معلمان از ديوار کلاس‌ها براى اين منظور استفاده مى‌کنند، معهذا تأثير وجود استفاده از پرده‌هاى نمايشى را نبايستى ازنظر دورداشت. چنانچه امکانات، استفاده از اينگونه پرده‌ها را براى ما ميسر سازد، آشنايى با ساخت و چگونگى و نحوه کاربرد آنها ما را در برقرارى يک ارتباط خوب يارى خواهد داد.