اين مواد براى آموزش اطلاعات کلامى مثل تاريخ، نام‌ها و محل‌ها مفيد مى‌باشند. چون اين مواد قادر هستند الگوى انسانى را به‌عنوان سرمشق معرفى کنند، براى تغيير نگرش قابل استفاده‌ مى‌باشند. بنابراين در بازده نهايى آنها که تغيير نگرش است، مى‌توان از تلويزيون و فيلم استفاده کرد. همچنين براى ياد دادن مهارت‌هاى حرکتى مثل طرز استفاده از ابزار و ياد دادن مهارت‌هاى ذهنى مثل انجام اعمال رياضي، جمع، تفريق و توان و غيره مى‌توان از تلويزيون استفاده کرد. تنها اشکال آن اين است که فاقد عنصر اساسى دريافت پاسخ و دادن بازخورد است. براى رفع اين اشکال مى‌توان از کتابچه‌هاى کار و کتاب‌هاى راهنما استفاده کرد. فيلم‌هاى متحرک، تلويزيون و تلويزيون مداربسته از رسانه‌هاى آموزشى نورتاب متحرک هستند.