امور فنى

در ارزيابى امور فنى فيلم استريپ سؤالات زير مطرح است:


۱. آيا کتابچه راهنما همراه فيلم استريپ ارائه شده است؟


۲. آيا عناوين و زيرنويس‌هاى فيلم استريپ قابل تشخيص هستند؟


۳. آيا خصوصيات ديگر فنى فيلم استريپ نظير رنگ، تکنيک عکاسى و ذوق هنرى با کارهاى مشابه استانداردشده قابل مقايسه هستند؟

متن

در ارزيابى مسائل مربوط به متن فيلم استريپ سؤالات زير مطرح است:


۱. آيا متن فيلم استريپ شامل مسائل و موضوعات تازه و جديد هست؟


۲. آيا تصاوير معتبر و آموزنده هستند؟


۳. آيا نکات و مسائلى که موجب حواس‌پرتى و عدم توجه شاگردان به مسئله اصلى مى‌شود حذف شده‌اند؟


۴. آيا فيلم استريپ نمايانگر و مبين مقصود بخصوص ما هست؟


۵. آيا زيرنويس‌ها مناسب هستند؟


۶. آيا ديدن فيلم استريپ براى شاگردان برانگيزه سؤال بوده و آيا ايشان را به پرسش و جستجو وادار مى‌سازد؟


۷. آيا فيلم استريپ حاوى خلاصه هست؟


۸. آيا ديدن فيلم استريپ زمينه را براى فعاليت‌هاى بعدى فراهم مى‌کند؟

مناسبت فيلم استريپ

در ارزيابى مسائل مربوط به مناسبت فيلم استريپ سؤالات زير مطرح است:


۱. آيا فيلم استريپ با موضوع مورد مطالعه مناسبت لازم را دارد؟


۲. آيا محتواى آن براى شاگردان کلاس موردنظر با توجه به سن، معلومات و علايق آنان مناسبت دارد؟


۳. آيا با نياز گروه آموزشى مربوطه مطابقت دارد؟


۴. آيا استفاده از آن تأثيرى در کار معلم و تدريس او دارد؟