انواع متعددى از پروژکتورهاى فيلم‌استريپ در آموزش مورد استفاده قرار مى‌گيرند که بعضى از آنها عبارتند از:

ماشين‌هاى کارتريج‌خور

که نمونه‌اى از آنها ماشين‌هاى بل‌اند هاول خودکار هستند.

دستگاه‌هاى نمايش‌دهنده فيلم‌استريپ

که براى مطالعه انفرادى و گروه‌هاى کوچک مناسب هستند. اينگونه ماشين‌هاى اقتصادى و ساده ازنظر استفاده، از رسانه‌هاى مفيد در انفرادى کردن آموزش محسوب مى‌شوند.

دستگاه‌هاى نمايش‌دهنده فيلم‌ استريپ‌هاى ناطق

اينگونه ماشين‌ها مجهز به گوشى و دگمه‌هاى مخصوص شروع، توقف و شروع دوباره در اثناى استفاده خود شاگردان هستند.