توسعه

آيا اسلايد داراى خصوصيات برجسته‌اى هست که معلم بتواند از آن براى توسعه يادگيرى شاگردان استفاده کند؟

هدف

آيا هدف خاصى در اسلايد گنجانيده شده است و آيا مطالب آن در سطح درک و فهم شاگردان هست؟

صحت و اعتبار

آيا مطالب مندرج در اسلايد حقيقى است و با واقعيت وفق مى‌دهد؟ و چنانچه اسلايد توسط شرکت‌هاى تجارى تهيه شده است، کمپانى از اعتبار و شهرت کافى برخوردار هست؟

جلب توجه

آيا اسلايد موجب جلب توجه و علاقه شاگردان شده و انگيزه پرسش و بحث را در آنان بوجود مى‌آورد؟

رابطه عناصر

آيا عناصر موجود در اسلايد واقعى هستند؟ آيا اين عناصر طبيعى بوده و براى شاگردان مانوس هستند؟ آيا اين عناصر با يکديگر هماهنگى دارد؟ آيا اسلايد طورى تهيه شده است که بتوان اندازه اشياء و موجودات ارائه شده در آن را با يکديگر مقايسه کرد؟

رنگ

آيا رنگها واقعى هستند؟ آيا از رنگ به‌عنوان يک عامل ضرورى استفاده شده است يا يک عامل زينتي؟

رضايت خاطر

آيا شاگردان از ديدن اسلايد عکس‌العمل خوشايند از خود نشان مى‌دهند؟

کيفيت فنى

آيا در تهيه آن از تکنيک‌هاى عکاسى و هنرى بهره‌گيرى شده است؟ آيا تصوير روشن و عارى از عيب است؟ آيا اسلايد به اندازه کافى داراى توضيحات کلامى هست؟

کليت

آيا اين اسلايد به ”کليت“ بخشيدن سرى مربوطه کمک مى‌کند؟

وحدت

آيا وجود اين اسلايد در کل مجموعه لازم و ضرورى بوده و با ديگر اسلايدها هماهنگى و تناسب دارد؟