براى بهره‌گيرى از پروژکتورهاى اسلايد بايد مراحلى را پشت‌سر گذاشت و اصولى را رعايت کرد که عبارتند از:

مستقر کردن پروژکتور

۱. پروژکتور را روى پايه محکمى قرارداده و آن را به نيروى برق متصل کنيد. چنانچه پروژکتور مجهز به کابل کنترل از راه دور باشد آن را متصل کنيد. اگر عدسى در جعبه پروژکتور قراردارد آن را به ‌ماشين متصل کنيد.


۲. حاملان و يا سينى اسلايد را سوار کنيد. در بعضى از پروژکتورها، سوارکردن سينى مستلزم ميزان‌کردن شماره روى آن با علامت مشخص‌شده‌اى بر روى پروژکتور است.


۳. لامپ را روشن کنيد. از دکمه بالا‌برنده ماشين براى تنظيم ارتفاع قسمت جلويى آن استفاده کنيد و سپس با دور و نزديک کردن پروژکتور نسبت به پرده و يا به‌وسيله استفاده از عدسى‌هاى برشى اندازه تصوير مورد دلخواه را بر روى پرده بدست آوريد.


۴. به‌وسيله چرخانيدن عدسى و يا استفاده از دکمه تنظيم، تصوير را بر روى پرده تنظيم کنيد تا حدى که تصوير روشن و واضحى را بدست آوريد.

به‌کار انداختن ماشين

۱. پروژکتورهاى تک‌اسلايدى : براى راحتى کار اسلايدها را به‌‌ترتيب نمايش بر روى هم قرار دهيد. بعضى از حامل‌ها از طرف راست پرشده و از طرف چپ خالى مى‌شوند و بعضى از آنها يک‌بار در ميان. اسلايدها را به‌‌ترتيب روى هم قرار دهيد به‌طورى که روى آنها به‌طرف پايين قرارگيرد. در خاتمه کار مطمئن شويد که آخرين اسلايد را هم از ماشين خارج کرده‌ايد.


۲. ماشين‌هاى چند اسلايدى : با بهره‌گيرى از دکمه‌هاى جلوبرنده و برگرداننده، اسلايدها را نمايش دهيد. براى جابجاکردن اسلايدها در سينى از دکمه رهاکننده آن استفاده کنيد. در بعضى از ماشين‌ها پرده کوچکى که روى ماشين تعبيه شده است اسلايد بعدى را به‌ نمايش‌دهنده نشان مى‌دهد.

برچيدن وسايل

۱. در خاتمه نمايش، لامپ پروژکتور را خاموش‌کرده و حامل و يا سينى را از روى پروژکتور برداريد.


۲. با استفاده از دکمه تنظيم‌کننده ارتفاع، ماشين را به‌حالت معمولى برگردانيد. عدسى را به‌داخل ماشين کشيده و يا آن را براى نگهدارى در جعبه پروژکتور از آن جدا کنيد.


۳. کابل‌هاى اتصال برق و کنترل‌کننده را جداکرده، حلقه کرده و در محل مخصوص آنها و يا داخل جعبه پروژکتور قراردهيد. پروژکتور و ديگر ملزومات را نيز داخل جعبه قراردهيد.