اسلايدها تصاوير ترسيم‌شده بر روى يک صفحه شفاف و يا فيلم‌هاى مثبتى از عکس‌ها هستند که دراثر عبور نور از آنها تصوير را برروى پرده منعکس مى‌کنند. اسلايدها از حيث اندازه به سه دسته تقسيم مى‌شوند:

اسلايد ۲ × ۲

اسلايدهاى ۲ × ۲ اينچ يا تقريبا ۴ × ۴ سانتيمتر که اندازه تصوير در آنها به نوع دوربينى که براى تهيه آنها مورد استفاده قرارگرفته است بستگى دارد. چنانچه دوربين يک قابى مورد بهره گيرى قرار گيرد اندازه عکس ۱ × ۴/۳- اينچ و اگر دوربين دو قابى باشد اندازه عکس ۲/۱ × ۱ × ۱ اينچ است. به هر حال در هر دو اندازه کادر خارجى اسلايد ۲ × ۲ اينچ خواهد بود.

اسلايد معمولى

اسلايدهاى معمولى که اندازه کادر خارجى آنها ۴ × ۴/۱ ۳ اينچ است. به اينگونه اسلايدها که اندازه تصوير در آنها ۲/۱ ۳ × ۴/۳ اينچ است اسلايدهاى لنترن (Lantern) نيز مى‌گويند.

اسلايدهاى استاندارد انگليسى

اسلايدهاى استاندارد انگليسى که کادر خارجى آنها ۴/۱ ۳ × ۴/۱ ۳ اينچ و اندازه تصوير آنها ۲ × ۲ اينچ است.