در ايران مؤسسات دولتى و شرکت‌هاى خصوصى مختلفى به تهيه اسلايدهاى آموزشى مشغول‌ بوده و بعضى از آنها هنوز به اين کار مشغول هستند. ولى با توجه به اينکه ممکن است فرآوردهٔ اينگونه مؤسسات حاوى محتواى دقيق آنچه معلم در نظر دارد نبوده و به‌موقع نيز در اختيار آنان قرار نگيرد، از اين‌رو اگر معلمان طرز تهيه اسلايد را که چندان مشکل هم نيست فرا گيرند، مى‌توانند نسبت به تهيه آنها درباره موضوعات و مسائل مختلفى که موردنظر آنها مى‌باشد مبادرت ورزيده و از اين راه به فرآيند تدريس و يادگيرى کمک کرده و آن را تسهيل نمايند. معمولاً اسلايدها را به دو طريق تهيه مى‌کنند که عبارتند از:

تهيه اسلايد با دست

در تهيه اسلايد با دست، موادى که موردنياز است عبارتند از شيشه يا طلق شفاف مخصوص تهيه اسلايد، مدادهاى روغنى و يا جوهرهاى رنگى مخصوص نقاشى و يا نوشتن بر روى طلق و يا شيشه. چنانچه تهيه اسلايد ازطريق دست موردنظر باشد، به‌خاطر سهولت تهيه اسلايدهاى ۴ × ۴/۱ ۳ اينچ که داراى سطح بزرگترى هستند مناسب‌تر است. در اين اسلايدها، پس از طراحى و نقاشي، طلق را بين دو شيشه قرارداده و دور آن را با نوار چسب و يا چسب پارچه‌اى و يا کاغذى مى‌پوشانند. در تهيه اسلايد با دست، بايستى توجه داشت که چون تصاوير بر روى پرده تا ۲۵ بار بزرگتر شده و به اين ترتيب هرگونه نقص کاملاً نمايان خواهد شد، ازاين‌رو بايستى اينگونه اسلايدها را با دقت کامل تهيه نمود.

تهيه اسلايد ازطريق استفاده از تکنيک عکس‌بردارى

با استفاده از روش عکس‌برداري، تهيه اسلايدهاى سياه و سفيد و رنگى در هر دو اندازه ۴ × ۴/۱ ۳ و ۲ × ۲ اينچ ميسر است. براى تهيه اسلايد در اندازه استاندارد (۴ × ۴/۱ ۳) بايستى از دوربين‌هايى که اندازه نگاتيو آنها ۲/۱ × ۴/۳ ۲ اينچ است استفاده نمود.


تهيه اسلايدهاى ۲ × ۲ اينچ با استفاده از دوربين‌هاى ۳۵ ميليمترى نيز ميسّر است. در اين دوربين‌ها، عرض فيلمى که مورد استفاده قرار مى‌گيرد ۳۵ ميليمتر است.


به اين ترتيب پس از عکس‌بردارى با توجه به رعايت نکات و قوانين عکاسي، اسلايد را به‌مرحله ظهور مى‌رسانيد و پس از جداکردن آنها از يکديگر، هرکدام را در کادرهاى خارجى مخصوص قرارداده و مورد استفاده قرار مى‌دهند. امتياز قاب‌هاى مقوايي، سبکى و سهولت استفاده از آنها است ولى انواع کائوچويى و فلزى آنها داراى دوام و استحکام بيشترى هستند.