از اين مواد براى تميز دادن و مقايسه‌ کردن اجسام مى‌توان استفاده کرد و مهارت تميز دادن را به‌وسيله مقايسه تصاوير اشياى مختلف مى‌توان در فرد ايجاد کرد.