نوعى از منابع رسانه‌اى که انگيزه يادگيرى را در شاگردان ايجاد و يا تقويت مى‌کنند مواد و تجهيزات شنيدارى هستند. بعلاوه، تجهيزات و وسايلى که براى ضبط، پخش و يا اديت ارتباط شنيدارى بکار مى‌روند به‌راحتى قابل بهره‌گيرى و حمل‌ونقل هستند. گذشته از منابع شنيدارى معمولي، ابتکارات و ابداعات جديد در کاربرد وسايلى که قادر به دريافت سيگنال‌هاى راديويى و تلويزيونى هستند، به‌طور اخلاقى در آموزش و پرورش مورد استفاده قرار مى‌گيرد.