کامپيوترها ماشين‌هايى هستند که مى‌توانند اطلاعات را ذخيره کنند، آنها را بپردازند و هروقت از آنها خواسته شود اطلاعات موردنياز را بازيابى کنند. آنها به سه نوع دسته‌بندى مى‌شوند. کامپيوترهاى بزرگ (Mainframe)، مينى‌کامپيوترها (Minicomputers) و ميکروکامپيوترها (Microcomputers).همه انواع کامپيوترها قادرند اطلاعات را دريافت کنند، آنها را ذخيره و پردازش کنند و اطلاعات را بيرون بدهند. کامپيوترها اطلاعات را به هر صورتى که به آنها داده شوند به زبان خود ترجمه مى‌کنند. اطلاعاتى که به کامپيوتر داده مى‌شود مى‌تواند از اعداد، حروف و ساير نمادهاى رمزى تشکيل شده باشد. کامپيوتر اين اطلاعات را به زبان خود، که از دو رقم صفر و يک تشکيل شده است ترجمه مى‌کند.