چنانچه فراگير برقرارکنندهٔ ارتباط کلامى باشد ممکن است حالات زير اتفاق بيافتد:

اظهارنظر ازجانب شاگرد

اظهارنظر ازجانب شاگرد نيز بايستى عمدتاً در شرايطى صورت گيرد که بازهم معلم از طرفداران برقرارى ارتباط کلامى غيرمستقيم باشد.

پاسخ به سؤالات

تمايل به طرح سؤال و درنتيجه اخذ پاسخ زمانى ازجانب معلم صورت مى‌گيرد که بخواهد ارتباط کلامى ميان خود و شاگردانش را حالت تعامل‌گونه‌اى که مسلماً اين امر در کلاسى صورت مى‌گيرد که معلم آن خواهان برقرارى ارتباط کلامى غيرمستقيم با فراگيران خويش است.