رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ تعليمات دينى ۱ + قرآن ۱ ۱۰۱۱+۱۰۲۱ - ۱+۲
۲ تعليمات دينى ۲ + قرآن ۲ ۱۰۱۲-۱۰۲۲ - ۱+۲
۳ تعليمات دينى ۳ + قرآن ۳ ۱۰۱۳-۱۰۲۳ - ۱+۲
۴ زبان فارسى ۱ + زبان فارسى ۲ ۱۰۴۲-۱۰۴۱ - ۱+۱
۵ زبان فارسى ۳ + زبان فارسى ۴ ۱۰۴۴-۱۰۴۳ - ۱+۱
۶ زبان فارسى ۵ - ۲
۷ ادبيات فارسى ۱ + ادبيات فارسى ۲ ۱۰۳۲-۱۰۳۱ - ۱+۱
۸ ادبيات فارسى ۳ + ادبيات فارسى ۴ ۱۰۳۴-۱۰۳۳ - ۱+۱
۹ ادبيات فارسى ۵ ۱۰۳۷ ۲۴۹/۰۲ ۲
۱۰ ادبيات فارسى ۶ ۱۰۳۶ - ۲
۱۱ عربى ۱ يا (عربى ۱/۱ + عربى ۲/۱) ۱۰۶۸-۱۰۶۷-۱۰۶۱ - ۲
۱۲ عربى ۲ + عربى ۳ ۱۰۶۳-۱۰۶۲ - ۴
۱۳ عربى ۴ ۱۰۶۴ ۲۵۴/۰۲ ۳
۱۴ زبان خارجه ۱ ۱۰۷۱ - ۲
۱۵ زبان خارجه ۲ ۱۰۷۲ - ۲
۱۶ زبان خارجه ۳ ۱۰۷۳ - ۲
۱۷ اقتصاد ۱ + دانش اجتماعي ۱۱۰۱-۱۱۱۱ - ۲+۱
۱۸ فيزيک ۱ ۱۱۳۱ - ۳
۱۹ آزمايشگاه فيزيک ۱ ۱۱۳۵ - ۱
۲۰ جامعه‌شناسى ۱ ۱۱۰۲ ۲۴۳/۰۱ ۱
۲۱ جامعه‌شناسى ۲ ۱۱۰۳ ۲۸۱/۰۱ ۲
۲۲ شيمى ۱ ۱۱۵۱ - ۳