رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ تعليمات دينى ۱+ قرآن ۱ ۱۰۱۱-۱۰۲۱ - ۱+۲
۲ تعليمات دينى ۲+ قرآن ۲ ۱۰۱۲-۱۰۲۲ - ۲+۱
۳ تعليمات دينى ۳ + قرآن ۳ ۱۰۱۳-۱۰۲۳ - ۱+۲
۴ زبان فارسى ۱ + زبان فارسى ۲ ۱۰۴۲-۱۰۴۱ - ۱+۱
۵ زبان فارسى ۳ + زبان فارسى ۴ ۱۰۴۴-۱۰۴۳ - ۱+۱
۶ زبان فارسى ۵ ۱۰۴۵ - ۲
۷ ادبيات فارسى ۱ + ادبيات فارسى ۲ ۱۰۳۲-۱۰۳۱ - ۱+۱
۸ ادبيات فارسى ۳ + ادبيات فارسى ۴ ۱۰۳۴-۱۰۳۳ - ۱+۱
۹ ادبيات فارسى ۵ ۱۰۳۵ - ۲
۱۰ عربى ۱ يا (عربى ۱/۱ + عربى ۲/۱) ۱۰۶۸-۱۰۶۷-۱۰۶۱ - ۲
۱۱ عربى ۲ ۱۰۶۲ - ۲
۱۲ عربى ۳ ۱۰۶۳ - ۲
۱۳ زبان خارجى ۱ ۱۰۷۱ - ۲
۱۴ زبان خارجى ۲ ۱۰۷۲ - ۲
۱۵ زبان خارجى ۳ ۱۰۷۳ - ۲
۱۶ اقتصاد ۱ + دانش اجتماعى ۱۱۰۱-۱۱۱۱ - ۲+۱
۱۷ فيزيک ۱ ۱۱۳۱ - ۳
۱۸ فيزيک ۲ + آزمايشگاه فيزيک ۱ ۱۱۳۵-۱۱۳۲ - ۱+۲
۱۹ فيزيک ۳ + آزمايشگاه فيزيک ۲ ۱۱۳۶-۱۱۳۳ - ۱+۲
۲۰ شيمى ۱ ۱۱۵۱ - ۳
۲۱ شيمى ۲ + آزمايشگاه شيمى ۱ ۱۱۵۲ - ۱۱۵۲ - ۱+۲
۲۲ شيمى ۳ + آزمايشگاه شيمى ۲ ۱۱۵۵-۱۱۵۳ - ۱+۲