رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ تعليمات دينى ۱+ قرآن ۱ ۱۰۱۱-۱۰۲۱ - ۱+۲
۲ قرآن ۲ + قرآن ۳ ۱۰۱۳+۱۰۱۲ - ۱+۱
۳ تعليمات دينى ۲ + تعليمات دينى ۳ ۱۰۱۲-۱۰۲۲ - ۲+۲
۴ تعليمات دينى ۴ + تعليمات دينى ۵ ۱۰۲۵-۱۰۲۴ - ۲+۲
۵ زبان فارسى ۱ + زبان فارسى ۲ ۱۰۴۲-۱۰۴۱ - ۱+۱
۶ زبان فارسى ۳ + زبان فارسى ۴ ۱۰۴۴-۱۰۴۳ - ۱+۱
۷ زبان فارسى ۵ - ۲
۸ ادبيات فارسى ۱ + زبان فارسى ۲ ۱۰۳۲-۱۰۳۱ - ۱+۱
۹ ادبيات فارسى ۳ + ادبيات فارسى ۴ ۱۰۳۴-۱۰۳۳ - ۱+۱
۱۰ ادبيات فارسى ۵ - ۲
۱۱ عربى ۱ (يا عربى ۱/۱ + عربى ۲/۱) ۱۰۶۸-۱۰۶۷-۱۰۶۱ - ۲
۱۲ عربى ۲ + عربى ۳ - ۲+۲
۱۳ عربى ۴ + عربى ۵ ۱۰۶۵-۱۰۶۴ ۲۵۴/۰۲ ۲+۳
۱۴ عربى ۶ ۱۰۶۶ - ۱
۱۵ زبان خارجه ۱ ۱۰۷۱ - ۲
۱۶ زبان خارجه ۲ ۱۰۷۲ - ۲
۱۷ زبان خارجه ۳ ۱۰۷۳ - ۲
۱۸ اقتصاد ۱ + دانش اجتماعى ۱۱۰۱-۱۱۱۱ - ۲+۱
۱۹ فيزيک ۱ ۱۱۳۱ - ۳
۲۰ آزمايشگاه فيزيک (۱) ۱۱۳۵ - ۱
۲۱ - - - -
۲۲ - - - -
۲۳ شيمى ۱ ۱۱۵۱ - ۳
۲۴ آزمايشگاه شيمى ۱ ۱۱۵۴ - ۱