رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ تعليمات دينى ۱ + قرآن ۱ ۱۰۱۱-۱۰۲۱ - ۱+۲
۲ تعليمات دينى ۲ + قرآن ۲ ۱۰۱۲-۱۰۲۲ - ۱+۲
۳ تعليمات دينى ۳ + قرآن ۳ ۱۰۱۳-۱۰۲۳ - ۱+۲
۴ زبان فارسى ۱ + زبان فارسى ۲ ۱۰۴۲-۱۰۴۱ - ۱+۱
۵ زبان فارسى ۳ + زبان فارسى ۴ ۱۰۴۴-۱۰۴۳ - ۱+۱
۶ زبان فارسى ۵ ۱۰۴۵ ۲۴۹/۰۳ ۲
۷ ادبيات فارسى ۱ + ادبيات فارسى ۲ ۱۰۳۲-۱۰۳۱ - ۱+۱
۸ ادبيات فارسى ۳ + ادبيات فارسى ۴ ۱۰۳۴-۱۰۳۳ - ۱+۱
۹ ادبيات فارسى ۵ ۱۰۳۵ ۲۴۹/۰۹ ۲
۱۰ عربى ۱ يا (عربى ۱/۱ + عربى ۲/۱) ۱۰۶۸-۱۰۶۷-۱۰۶۱ - ۲
۱۱ عربى ۲ ۱۰۶۲ - ۲
۱۲ عربى ۳ ۱۰۶۳ - ۲
۱۳ زبان خارجه ۱ ۱۰۷۱ - ۲
۱۴ زبان خارجه ۲ ۱۰۷۲ - ۲
۱۵ زبان خارجه ۳ ۱۰۷۳ - ۲
۱۶ اقتصاد ۱ + دانش اجتماعى ۱۱۰۱-۱۱۱۱ - ۲+۱
۱۷ فيزيک ۱ ۱۱۳۱ - ۳
۱۸ فيزيک ۲ + آزمايشگاه فيزيک ۱ ۱۱۳۵-۱۱۳۲ ۲۲۶/۰۲ ۱+۲
۱۹ آزمايشگاه فيزيک (۲) ۱۱۳۶ - ۱
۲۰ فيزيک ۳ + فيزيک ۴ ۱۱۳۴-۱۱۳۳
۲۵۶/۰۴-
۲۵۶/۰۳
۲+۲
۲۱ شيمى ۱ ۱۱۵۱ - ۳
۲۲ شيمى ۲ + آزمايشگاه شيمى ۱ ۱۱۵۴-۱۱۵۲ ۲۲۷/۰۱ ۱+۲