جدول تطبیق دروس تکمیل مهارت در اجراء ”نيم‌سالى - واحدي“ و اجراء ”سالى - واحدى“:


رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ قانون کار - - -
۲ کار‌آفرينى - - -
۳ ايمنى و بهداشت - - -
۴ کارورزى - - -


رديف عناوين دروس در روش اجرائى ”سالى - واحدي“ شماره درس شماره کتاب تعداد واحد شرايط تطبيق
حداقل
نمره
قبولي
دارد ندارد
۱ قانون کار ۵۹۷/۴ - ۱ ٭ ---
۲ کار‌آفرينى ۵۹۷ - ۲ ٭ ---
۳ بهداشت و ايمنى کار ۵۹۸/۷ - ۲ ٭ ---
۴ کارورزى کمتر از ۴ واحد به ميزان واحدهاى گذرانده شده و بيش از ۴ واحد معادل ۴ واحد پذيرفته مى‌شود - ۴ حداکثر ٭ ---