رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ طراحى (۱) و (۲) ۲+۲
۲ مبانى هنرهاى تجسمى ۳۳۴۱ ۳۵۸/۶ ۲+۲
۳ رنگ‌شناسى ۳۶۵۳ ۴۷۴/۶ ۲
۴ رسم فنى ۲
۵ تاريخ صحنه - لباس - گريم ۲
۶ تکنيک‌هاى ويدئو ۲
۷ کاربرد خط در صحنه ۲
۸ عکاسى (۱) ۳۴۳۶ ۳۵۸/۱۵ ۲
۹ نقشه‌کشى (۱) ۲
۱۰ تاريخ هنر جهان ۲
۱۱ حجم‌شناسى ۱
۱۲ تکنيک‌هاى طراحى ۲
۱۳ آشنائى با عوامل صحنه - پرسپکتيو ۲+۱
۱۴ - - - -
۱۵ - - - -
۱۶ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى (فنى و حرفه‌اي) ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۱۷ تاريخ هنر ايران ۲
۱۸ کار‌آموزي ۱