رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ آمادگى جسمانى ۴۴۶۰ ۳۵۹/۳۳ ۲
۲ واليبال (۱) و (۲) ۴۴۶۱ ۳۵۹/۲۶ ۲
۳ ژيمناستيک (۱) و (۲) ۴۴۶۲ ۲
۴ فوتبال (۱) و (۲) / پسران ۴۴۶۳ ۳۵۹/۲۷ ۲
۵ بدمينتون (۱) و (۲) / دختران ۴۴۶۳ ۴۸۵/۱ ۲
۶ شنا (۱) و (۲) ۴۴۶۴
۴۸۳/۶
۴۸۵/۲
۲
۷ آناتومى و فيزيولوژى (۱) و (۲)
۴۸۴/۹
۴۸۴/ ۸
۲
۸ آزمون‌هاى ورزشي ۴۴۷۲ ۴۸۴/۶ ۲
۹ دووميدانى (۱) و (۲) ۴۴۶۵
۳۵۹/۲۸
۴۸۵/۳
۲
۱۰ بسکتبال (۱) و (۲) ۴۴۶۶ ۴۸۳/۹ ۲
۱۱ تنيس روى ميز (۱) و (۲) ۴۴۶۷ ۴۸۴/۲ ۲
۱۲ کشتى / پسران ۴۴۶۸ ۴۸۳/۷ ۱
۱۳ تيراندازى / دختران ۴۴۶۸ ۱
۱۴ شناخت تأسيسات و اماکن ورزشى ۴۴۷۴ ۲
۱۵ جدول مسابقات ورزشى ۴۴۷۳ ۱
۱۶ هندبال (۱) و (۲) ۴۴۶۹ ۴۸۴ ۲
۱۷ ايمنى و کمک‌هاى نخستين ۴/۳۳ ۳۴۶ ۲
۱۸ تغذيه و بهداشت مواد غذائي ۴۱۸۹ ۴۸۱/۰۳ ۲
۱۹ روانشناسى عمومى ۴۱/۳۴ ۳۵۹/۱۱ ۲
۲۰ کارآموزي ۲