رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ مبانى هنرهاى تجسمى - - ۲+۲
۲ رنگ‌شناسى - - ۲
۳ طراحى (۱) - - ۲
۴ تاريخ هنر ايران - - ۲
۵ تاريخ هنر جهان - - ۲
۶ تاريخ سينماى ايران و جهان - - -
۷ عکاسى (۱) - - ۲
۸ تحليل فيلم (۱) و (۲) - - ۲+۲
۹ کارگاه ادبيات - - ۳
۱۰ فن سينما (۱) - - ۳
۱۱ فن سينما (۲) - - ۳
۱۲ کارآموزي - - ۲
۱۳ آشنائى با موسيقى - - ۲
۱۴ - - - -