رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ الگو و دوخت لباس کودک (۱) ۳۴۵۴ ۴۷۲/۰۵ ۲
۲ الگو (۱) ۳۴۵۶ ۳۵۸/۰۹ ۱
۳ الگو (۲) ۳۵۰۴ ۴۶۷/۰۲ ۳
۴ الگو (۳) ۳۴۵۱ ۴۷۹/۰۶ ۲
۵ دوخت (۱) ۳۴۵۷ ۳۵۹/۱۲ ۲
۶ دوخت (۲) ۳۴۵۰ ۴۶۹/۰۹ ۳
۷ دوخت (۳) ۳۴۵۲ ۴۶۰/۰۳ ۳
۸ اصول طراحى لباس ۳۵۰۳ ۴۶۰/۰۱ ۲
۹ الياف نساجى ۳۵۰۱ ۴۷۱/۰۶ ۱
۱۰ شيمى عملى ۳۴۵۳ ۴۷۸/۰۸ ۱
۱۱ مبانى هنرهاى تجسمى (۱) ۳۳۴۱ ۳۵۸/۰۶ ۲
۱۲ مبانى هنرهاى تجسمى (۱) ۳۵۰۷ ۳۵۹۱/۰۱ ۲
۱۳ رنگ‌شناسى (۱) ۳۵۰۶ ۴۷۴/۰۶ ۲
۱۴ طراحى (۱) + طراحى اندام ۳۵۰۲ + ۳۳۴۲ ۳۵۹/۰۳ ۲
۱۵ کار‌آموزى (۱) ۳۵۰۲ ۴۷۲/۶ ۱
۱۶ - - - -
۱۷ مبانى کامپيوتر و برنامه (فنى و حرفه‌اي) ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳