رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ طراحى (۱) ۳۳۴۲ ۳۵۹/۰۳ ۲
۲ طراحى (۲) ۳۳۴۴ ۳۵۵/۰۲ ۲
۳ مبانى هنرهاى تجسمى (۱) ۳۳۴۱ ۳۵۸/۰۶ ۲
۴ مبانى هنرهاى تجسمى (۲) ۳۳۴۳ ۳۵۹/۰۱ ۲
۵ تاريخ چاپ دستي ۳۶۴۱ ۲
۶ تاريخ نقاشى غرب ۳۶۳۰ ۲
۷ تاريخ هنر ايران ۳۶۵۱ ۳۵۶/۵ ۲
۸ تاريخ هنر جهان ۳۶۴۴ ۴۷۰/۷ ۲
۹ پرسپکتيو ۳۶۵۰ ۴۷۹/۰۸ ۲
۱۰ آشنائى با هنرهاى بصرى ۳۷۰۱ ۱
۱۱ روش‌هاى لوحه‌سازى و چاپ ۳۶۴۴ ۳
۱۲ کارگاه چاپ (۱) (حکاکي) ۳۶۴۳ ۲
۱۳ فن‌آورى چاپ دستى (۱) ۳۶۴۲ ۲
۱۴ عکاسى (۱) ۳۶۵۵ ۴۷۱/۰۷ ۲
۱۵ نقاشى کاربردى ۳۶۴۰ ۲
۱۶ کارآموزى ۱