رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ اصول حسابدارى (مديريت خانواده) ۴۲۰۷ ۳۵۹/۲۵ ۱
۲ بهداشت خانواده ۴۲۱۱ ۲
۳ بهداشت فردى و عمومى ۴۱۸۰ ۳۵۹/۱۳ ۲
۴ تعليم و تربيت اسلامى ۴۲۰۴ ۳۵۹/۳۲ ۲
۵ تغذيه و بهداشت مواد غذائى ۴۱۸۹ ۴۸۱/۰۳ ۲
۶ حقوق خانواده در اسلام ۴۲۱۳ ۴۸۴/۴ ۲
۷ خانواده در اسلام ۴۲۱۰ ۲
۸ خياطى (۱) ۴۲۰۵ ۳۵۹/۳۴ ۱
۹ خياطى (۲) ۴۲۰۶ ۱
۱۰ روانشناسى رشد ۴۲۰۹ ۴۸۴/۱ ۲
۱۱ روانشناسى عمومى (کودکياري) ۴۱۳۴ ۳۵۹/۱۱ ۲
۱۲ زيست‌شناسى (مديريت خانواده) ۴۲۰۱ ۳۵۹/۳۶ ۲
۱۳ شناخت بيمارى‌هاى کودکان ۴۲۱۲ ۴۸۱/۰۲ ۲
۱۴ کارآموزى (۱) مديريت خانواده ۴۲۲۰ ۱
۱۵ کاربرد و نگه‌دارى لوازم خانگى ۴۲۱۶ ۱
۱۶ کارگاه هنر دستى (۱) ۴۲۰۲ ۳۵۲ ۲
۱۷ کارگاه هنر دستى (۲) ۴۲۰۳ ۱
۱۸ کمک‌هاى اوليه ۴۲۰۸ ۳۴۶ ۱
۱۹ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسي ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۲۰ مديريت خانواده و هزينه‌ها ۴۲۱۴ ۲
۲۱ هنر آشپزى ۴۲۱۵ ۱