رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ آشنائى با صنايع دستى ايران (۱) ۳۵۷۱ ۳۵۹/۳۰ ۳
۲ تاريخ هنر ايران ۳۳۴۶ ۳۵۶/۵ ۲
۳ حجم‌سازي ۳۵۷۲ ۴۸۳/۸ ۱
۴ رسم فنى ۳۵۸۰ ۳۵۹/۱۰ ۲
۵ طراحى (۱) ۳۳۴۲ ۳۵۹/۳ ۲
۶ طراحى (۲) ۳۳۴۴ ۳۵۵/۲ ۲
۷ عکاسى (۱) ۳۶۵۵ ۴۷۱/۷ ۲
۸ کارگاه صنايع دستى (۱) نگارگرى ۳۵۷۳ - ۳
۹ کارگاه صنايع دستى (۲) بافت ۳۵۷۷ - ۳
۱۰ کارگاه صنايع دستى (۲) چوب ۳۵۸۱ ۴۸۴/۳ ۳
۱۱ کارگاه صنايع دستى (۲) سفال و سراميک ۳۵۸۳ ۴۸۴/۷ ۳
۱۲ کارگاه صنايع دستى (۲) فلز ۳۵۸۲ ۴۸۵/۴ ۳
۱۳ کارگاه طراحى نقوش سنتى (۱) ۳۵۷۴ - ۳
۱۴ مبانى رنگ ۳۵۷۸ ۴۷۸/۱ ۲
۱۵ مبانى هنرهاى تجسمى ۳۵۷۵
۳۵۹/۴۱
۳۵۸/۶
۲
۱۶ هندسه نقوش (۱) ۳۵۷۹ ۴۸۵ ۲
۱۷ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى (فنى و حرفه‌اي) ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۱۸ کار‌آموزي ۱