رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ طراحى (۱) ۳۳۴۲ ۳۵۹/۳ ۲
۲ طراحى (۲) ۳۳۴۴ ۳۵۵/۲ ۲
۳ طراحى (۲) ۳۶۶۳ ۴۸۹/۹ ۴
۴ طراحى (۴) ۳۶۵۹ ۴۷۴ ۲
۵ چاپ دستي ۳۶۵۲ ۴۷۴/۳ ۱
۶ عکاسى (۱) ۳۶۵۵ ۴۷۱/۷ ۲
۷ عکاسى (۲) ۳۶۶۰ ۴۷۱/۸ ۲
۸ مبانى هنرهاى تجسمى (۱) ۳۳۴۱ ۳۵۸/۶ ۲
۹ مبانى هنرهاى تجسمى (۲) ۳۴۴۳ ۳۵۹/۱ ۲
۱۰ رنگ‌شناسى (۱) ۳۶۵۳ ۴۷۴/۶ ۲
۱۱ رنگ‌شناسى (۲) ۳۶۵۸ ۴۷۱/۸ ۲
۱۲ پرسپکتيو ۳۶۵۰ ۴۷۹/۸ ۲
۱۳ تاريخ هنر ايران ۳۳۴۶ ۳۵۶/۵ ۲
۱۴ تاريخ هنر جهان ۳۶۵۱ ۴۷۰/۷ ۲
۱۵ خوشنويسي ۳۶۵۷ ۴۶۷/۱ ۱
۱۶ پايه و اصول صفحه آرائي ۳۶۵۶ ۴۷۵ ۲
۱۷ - - - -
۱۸ - - - -
۱۹ - - - -
۲۰ کار‌آموزي ۲