رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ تاريخ معمارى قبل از اسلام ۱۳۱۶۲۰۱۵ ۴۷۷/۰۷ ۱
۲ تاريخ معمارى کشورهاى اسلامي ۱۳۱۵۲۰۱۶ ۴۶۰/۵ ۱
۳ خوشنويسي ۱۲۱۶۲۰۱۳ ۴۶۷/۰۱ ۱
۴ تأسيسات آب و فاضلاب ۱۳۱۶۲۰۱۳ ۴۶۰/۲ ۱
۵ تأسيسات الکتريکى ۱۳۱۶۲۰۱۲ ۴۶۰/۲ ۱
۶ رسم فنى ۱۳۱۶۲۰۱۷ ۳۵۹/۱۰ ۲
۷ هندسه ۱۳۱۶۲۰۱۱ ۳۵۵/۳ ۲
۸ نقشه‌کشى (۱) ۴۶۰/۸ ۲
۹ رنگ‌شناسى و ماکت‌سازي ۱۳۱۶۲۰۲۱ ۴۷۸/۶ ۲
۱۰ شناخت مواد مصالح (۱) ۱۳۱۶۲۰۳۱ ۴۷۸/۹ ۱
۱۱ شناخت مواد مصالح (۲) ۱۳۱۶۲۰۳۲ ۴۷۸/۴ ۱
۱۲ طراحى (۱) ۱۳۱۶۲۰۱۸ ۳۵۹/۳ ۲
۱۳ طراحى (۲) ۱۳۱۶۲۰۱۹ ۳۵۵/۲ ۲
۱۴ مبانى هنرهاى تجسمى (۱) ۱۳۱۶۲۰۱۴ ۳۵۸/۶ ۲
۱۵ نقشه‌برداري ۱۳۱۶۲۰۲۰ ۴۶۵/۰۴ ۲
۱۶ نقشه‌کشى (۲) ۴۵۸/۶ ۲
۱۷ کار‌آموزي ۱
۱۸ عناصر و جزئيات ساختمان (۱) ۱۳۱۶۲۰۳۳ ۴۷۷/۰۸ ۲
۱۹ عناصر و جزئيات ساختمان (۲) ۱۳۱۶۲۰۳۴ ۴۵۹/۰۶ ۲
۲۰ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى ۲۶۶/۰۲ ۲