رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ کليات اقتصاد ۳۹۰۳ ۳۵۸/۰۸ ۲
۲ اصول حسابدارى ۱ + اصول حسابدارى ۲
۳۹۰۲
۳۹۰۰
۲+۳
۳ مفاهيم و روش‌هاى آمارى (۱) ۳۹۰۱ ۳۵۹/۰۴ ۲
۴ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسي ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۲
۵ امور عمومى بازرگانى ۳۹۳۰ ۴۷۲/۰۳ ۳
۶ اصول حسابدارى ۳ + ۴
۳۹۳۶
۳۹۳۷
۴۵۹/۰۱
۴۸۱/۰۱
۳+۳
۷ - - - -
۸ کاربرد رايانه در حسابداري ۳۹۳۹ ۴۷۳/۰۸ ۲
۹ مفاهيم و روش‌هاى آمارى ۲ ۳۹۳۵ ۴۶۹/۰۸ ۲
۱۰ حسابدارى صنعتى ۳۹۳۸ ۴۷۶/۰۴ ۲
۱۱ - - - -
۱۲ سازمان و مديريت ۳۹۳۴ ۴۶۰/۰۶ ۲
۱۳ رياضيات امور مالى ۳۹۳۲ ۴۸۰/۰۵ ۳
۱۴ - - - -
۱۵ کار‌آموزي ۲