رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ رسم فنى ۱ ۱۵۳۳ ۳۵۶/۰۸ ۱
۲ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۳ تکنولوژى مواد ۱۹۳۱ ۴۷۹/۰۴ ۲
۴ محاسبات فنى ۱ ۱۵۳۰ ۳۵۶ ۲
۵ ابزارها و ماشين‌آلات عمومى صنايع چوب ۱۹۲۱ ۴۷۴/۰۱ ۱
۶ تکنولوژى و کارگاه صنايع چوب ۱۵۴۱ ۳۵۷/۰۵ ۲
۷ کارگاه مقدماتى چوب ۱۹۲/۸ ۴۸۱/۰۶ ۱
۸ کارگاه توليد ۱۹۳۹ ۴۷۳/۰۷ ۲
۹ خواص فيزيک و مکانيک چوب ۱۹۷۴۰۱ ۴۶۳ ۲
۱۰ رسم فنى ۲ ۱۹۲۷ ۴۷۹/۰۱ ۲
۱۱ تکنولوژى سازه‌هاى چوبى ۱۹۳۶ ۴۸۰/۰۱ ۲
۱۲ محاسبات فنى ۲ ۱۹۲۰ ۴۷۸/۰۳ ۱
۱۳ محاسبات فنى ۳ ۱۹۲۳ ۴۷۵/۰۲ ۱
۱۴ مبانى تکنولوژى برق صنعتى ۱۵۳۴ ۳۵۶/۰۱ ۲
۱۵ خشک کردن و نگهدارى چوب ۱۹۳۲ ۴۶۹/۰۶ ۲
۱۶ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسي ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۱۷ فيزيک ۲ ۱۵۱۰ ۴۷۵/۰۷ ۲
۱۸ رياضى ۵ ۱۵۱۲ ۴۸۲/۰۸ ۲
۱۹ کار‌آموزي ۱۹ -- ۱
۲۰ - - - -