رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ استاتيک مقدماتى ۲۷۲۰ ۴۷۴/۰۵ ۲
۲ مقاومت مصالح مقدماتى ۲۷۱۸ ۴۸۲/۰۱ ۲
۳ نقشه‌کشى ساختمان ۲ ۲۷۲۵ ۴۸۲/۲ ۱
۴ نقشه‌کشى ساختمان‌هاى اسکلت فلزى ۲۷۱۷ ۴۷۳/۰۳ ۱
۵ کارگاه ساختمان ۳ ”بخش عمليات آرماتوربندى کفراز“ ۲۷۱۴ ۴۷۳/۰۱ ۱
۶ تکنولوژى کارگاه قالب‌بندى و آرماتور ۲۷۱۵ ۴۵۹ ۱
۷ تکنولوژى ساختمان‌هاى اسکلت فلزى ۲۷۲۴ ۴۵۹/۰۳ ۲
۸ تکنولوژى ساختمان‌هاى بتونى ۲۷۱۶ ۴۵۸/۰۸ ۲
۹ ترافيک و راه‌هاى روستائي --- ۴۷۷ ---
۱۰ بهسازى محيط زيست ---
۱۱ - - - -
۱۲ مصالح ساختمان ۲۷۲۷ ۴۸۲/۰۱ ۱
۱۳ تکنولوژى ساختمان ۱ ۲۶۸۱ ۴۵۵/۰۸ ۲
۱۴ تکنولوژى ساختمان ۲ ۲۷۲۳ ۴۷۰/۰۸ ۲
۱۵ محاسبات فنى عمومى (ساختمان) ۲۷۳۲ ۳۵۹/۰۶ ۱
۱۶ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۲
۱۷ رسم فنى و نقشه‌کشى ۱ ۳۵۵/۰۷ ۳۵۵/۰۷ ۲
۱۸ نقشه‌بردارى ۱ ۲۷۱۱ ۴۷۵/۰۴ ۲
۱۹ تکنولوژى و کارگاه ساختمان ۱ ۲۶۸۰ ۳۵۵/۰۶ ۱
۲۰ تکنولوژى و کارگاه ساختمان ۲ ۲۶۸۲ ۳۵۹/۰۵ ۱
۲۱
کارگاه ساختمان ۳
(بخش کارهاى آجرکارى و بنائي)
۲۷۱۴ ۴۷۳/۰۱ ۱
۲۲ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۲۳ کار‌آموزى ۱