رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ ملوانى (۱) ۲۸۹۲ ۳۵۶/۰۲ ۲
۲ ملوانى (۲) ۲۸۹۷ ۳۵۸/۰۵ ۱
۳ بقاء در دريا ۲۸۹۶ ۳۵۷/۰۳ ۱
۴ کمک‌هاى اوليه پزشکى در دريا ۲۸۹۰ ۳۵۷/۰۳ ۱
۵ آتش‌نشانى ۲۸۹۱ ۳۵۷/۰۲ ۱
۶ مبانى علوم دريائي ۲۸۹۵ ۳۵۹/۰۷ ۱
۷ شناخت شناورها ۲۸۹۳ ۳۵۸/۰۳ ۲
۸ استاتيک و ديناميک ۲۹۷۴ ۴۶۳/۰۹ ۲
۹ اصول مکانيک دريائى (۱) ۲۹۷۰ ۴۶۲ ۳
۱۰ اصول مکانيک دريائى (۲) ۲۹۸۸ ۴۷۹ ۳
۱۱ تکنولوژى جوشکارى برقى قوسى و مقاومتي ۱۶۹۱ ۴۶۹/۰۱ ۱
۱۲ رسم فنى (۱) ۱۵۳۳ ۳۵۶/۰۸ ۱
۱۳ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۱۴ فيزيک مکانيک ۱۱۴۰ ۴۶۰/۰۴ ۲
۱۵ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۱۶ مبانى هيدروليک صنعتى ۲۹۸۷ ۴۷۹/۰۵ ۳
۱۷ - - - -
۱۸ کار‌آموزى ۲