رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ اجزاء ماشين ۱ ۱۵۳۲ ۳۵۶/۳ ۱
۲ اجزاء ماشين ۲ ۱۵۳۶ ۴۶۶/۳ ۱
۳ اندازه‌گيرى دقيق و آزمايشگاه ۱۵۳۸ ۴۷۳/۲ ۲
۴ تراشکارى ۱ ۱۵۳۹ ۴۶۶ ۲
۵ تراشکارى ۲ ۱۶۳۸ ۴۶۸/۵ ۲
۶ تکنولوژى و کارگاه جوشکارى ۱۵۳۷ ۳۵۶/۴ ۲
۷ تکنولوژى و کارگاه ريخته‌گرى ۱۵۳۱ ۳۵۷/۶ ۲
۸ خواص مواد صنعتى ۱۵۴۲ ۴۶۵ ۱
۹ شناخت مواد صنعتى ۱۵۰۱ ۳۵۶/۰۶ ۱
۱۰ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۷ ۱
۱۱ رسم فنى ۱ ۱۵۳۳ ۳۵۶/۸ ۱
۱۲ رسم فنى ۲ ۱۹۳۷ ۴۷۶/۷ ۱
۱۳ رسم فنى ۳ ۱۶۳۹ ۴۶۸/۳ ۱
۱۴ کاربرد برق ۱۶۴۱ ۴۶۳/۱ ۲
۱۵ کارگاه مکانيک عمومى ۱۵۰۲ ۳۵۶/۷ ۲
۱۶ محاسبات فنى ۱ ۱۵۳۰ ۳۵۶ ۲
۱۷ محاسبات فنى ۲ ۱۵۴۰ ۴۶۱/۸ ۲
۱۸ کارگاه ساخت ۱۵۷۲ ۴۷۴/۴ ۲
۱۹ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۲۰ کار‌آموزى ۱۶۵۰ ۱