رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ اجزاء ماشين (۱) ۱۵۳۲ ۳۵۶/۰۳ ۱
۲ تکنولوژى و کارگاه جوشکاري ۱۵۳۷ ۳۵۶/۰۴ ۲
۳ تکنولوژى و کارگاه ريخته‌گري ۱۵۳۱ ۳۵۷/۰۶ ۲
۴ تکنولوژى و کارگاه صنايع چوب ۱۵۴۱ ۳۵۷/۰۵ ۲
۵ حروف‌چينى فتوئى و کامپيوترى ۱۹۶۷ ۲
۶ شابلون‌هاى اسکرين ۱۹۶۹ ۴۸۰/۰۲ ۱
۷ کارگاه اسکرين و حروف‌چينى فتوئى و کامپيوترى ۱۹۷۰ ۱
۸ رسم فنى (۱) ۱۵۳۳ ۳۵۶/۰۸ ۱
۹ رسم فنى عمومى (۱) ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۱۰ روش‌هاى توليد (۱) ۱۹۶۱ ۴۶۶/۰۲ ۲
۱۱ روش‌هاى توليد (۲) ۱۹۷۵ ۱
۱۲ ماشين‌آلات چاپ برجسته ۱۹۶۵ ۴۷۶/۰۱ ۲
۱۳ رياضى ۵ ۱۵۱۲ ۴۸۲/۰۸ ۲
۱۴ شناخت مواد صنعتى ۱۵۰۱ ۳۵۶/۰۶ ۱
۱۵ فرم‌هاى تصويرى چاپ برجسته ۱۹۷۶ ۴۵۹/۰۷ ۲
۱۶ فرم‌هاى حروفى چاپ برجسته ۱۹۶۲ ۴۷۹/۰۷ ۲
۱۷ کارگاه روش‌هاى توليد (۱) چاپ برجسته ۱۹۶۴ ۴۶۳/۰۸ ۱
۱۸ کارگاه فرم‌هاى تصويرى چاپ برجسته ۱۹۷۷ ۴۸۱ ۱
۱۹ کارگاه فرم‌هاى حروفى چاپ برجسته ۱۹۷۱ ۱
۲۰ کارگاه مکانيک عمومى ۱۵۰۲ ۳۵۶/۰۷ ۲
۲۱ کار‌آموزي ۱۹۷۳ ۱
۲۲ مبانى تکنولوژى برق صنعتى ۱۵۳۴ ۳۵۶/۰۱ ۲
۲۳ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى (فنى و حرفه‌اي) ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۲۴ محاسبات فنى (۱) ۱۵۳۰ ۳۵۶ ۲
۲۵ موادشناسى (۱) ۱۹۷۴ ۴۶۷/۰۹ ۱
۲۶ موادشناسى (۲) ۱۹۷۲ ۴۷۸/۰۴ ۱