رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ ملوانى (۱) - ۳۵۶/۲ ۲
۲ ملوانى (۲) - ۳۵۸/۵
۳ بقاء در دريا - ۳۵۷/۳ ۱
۴ بهداشت و کمک‌هاى اوليه - ۳۵۷/۴ ۱
۵ آتش‌نشاني - ۳۵۷/۲ ۱
۶ مبانى علوم دريائي - ۳۵۹/۷ ۱
۷ شناخت شناورها - ۳۵۸/۳ ۲
۸ اصول و مبانى دريانوردى ساحلى تخمينى - ۴۶۱/۴ ۲
۹ روش مخابرات بين‌المللى دريائي - ۴۶۴ ۲
۱۰ اصول و مبانى رادار - ۴۶۵/۲ ۱
۱۱ وسايل و دستگاه‌هاى کمک ناوبري - ۴۶۷/۳ ۱
۱۲ ساختمان کشتى - ۴۶۱/۵ ۱
۱۳ تعادل کشتي - ۴۶۱/۳ ۱
۱۴ تخليه و بارگيري - ۴۶۱/۶ ۱
۱۵ ملوانى (۳) - ۴۷۴/۹ ۱
۱۶ ساخت و تعمير انواع آلات و ادوات صيد - ۴۷۸/۵ ۲
۱۷ قوانين راه و وظايف افسر نگهبان در دريا - ۴۷۶/۵ ۲
۱۸ کار با نقشه - ۴۷۵/۳
۱۹ ناوبرى تخمينى و ساحلى - ۴۶۵/۱ ۱
۲۰ هواشناسي - ۴۶۸/۹ ۱
۲۱ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى - ۲۶۶/۰۲ ۳
۲۲ کارآموزى ۱