رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ اصول تکنولوژيکى ريخته‌گري ۲۳۲۴ ۴۷۳/۰۵ ۲
۲ محاسبات فنى عمومى (متالورژي) ۲۳۲۰ ۴۷۱/۰۴ ۲
۳ مبانى تکنولوژى برق صنعتى ۱۵۳۴ ۳۵۶/۰۱ ۲
۴ کارگاه مکانيک عمومى ۱۵۰۲ ۳۵۶/۰۷ ۱
۵ رسم فنى (۱) ۱۵۳۲ ۳۵۶/۰۸ ۱
۶ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۷ شناخت مواد (۱) ۲۲۹۰ ۳۵۸/۰۷ ۱
۸ شناخت مواد (۲) ۲۲۹۱ ۳۵۹ ۲
۹ کارگاه ريخته‌گري ۲۳۲۵ ۴۷۱/۰۹ ۲
۱۰ اصول متالورژيکى ريخته‌گرى ۲۳۳۰ ۴۸۰/۰۴ ۳
۱۱ محاسبات فنى تخصصى ۲۳۲۳ ۴۷۸ ۲
۱۲ رسم مدل و قالب ۲۳۴۷ ۴۷۸/۸ ۲
۱۳ شيمى (۲) ۲۳۳۱ ۴۷۲/۰۷ ۲
۱۴ تکنولوژى مدل‌سازي ۲۳۲۶ ۴۶۵/۰۵ ۲
۱۵ کارگاه مدل‌سازي ۲۳۲۲ ۴۷۱/۰۵ ۲
۱۶ - - - -
۱۷ رياضى (۵) ۱۵۱۲ ۴۸۲/۰۸ ۲
۱۸ فيزيک (۲) ۲
۱۹ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسي ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۲۰ - - - -
۲۱ کار‌آموزى ۱