رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ آزمايشگاه الکترونيک عمومى ۲۰۸۱ ۴۶۲ ۱
۲ آزمايشگاه اندازه‌گيرى الکتريکى ۲۱۲۳ ۴۷۲/۰۹ ۱
۳ الکترونيک عمومى ۱ ۲۱۲۵ ۴۶۱/۰۹ ۳
۴ الکترونيک عمومى ۲ ۲۰۸۶ ۴۷۲ ۳
۵ دستگاه‌هاى اندازه‌گيري ۲۱۲۶ ۴۶۸ ۲
۶ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۷ رياضى ۵ (شاخه فنى و حرفه‌اي) ۱۵۱۲ ۴۸۲/۰۸ ۲
۸ شناخت مواد صنعتى ۱۵۰۱ ۳۵۶/۰۶ ۱
۹ کارآموزى ۱ ۲۰۷۸ -- ۱
۱۰ کارگاه سيم‌کشى ۲۰۶۲ ۳۵۷/۰۸ ۲
۱۱ کارگاه مکانيک عمومى ۱۵۰۲ ۳۵۶/۰۷ ۲
۱۲ کارگاه و آزمايشگاه مبانى مخابرات ۲۱۲۴ ۴۷۲/۰۱ ۲
۱۳ مبانى برق ۱ ۲۰۶۰ ۳۵۸/۰۱ ۲
۱۴ مبانى برق ۲ ۲۰۶۳ ۳۵۸/۰۲ ۳
۱۵ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى (فنى و حرفه‌اي) ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۱۶ مبانى مخابرات و راديو ۲۰۸۹ ۴۶۶/۰۹ ۳
۱۷ مدارهاى الکتريکى ۱ ۲۰۶۶ ۴۶۶/۰۵ ۳
۱۸ - - - -
۱۹ - - - -