رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۲ رسم فنى (۱) ۱۵۳۳ ۳۵۶/۰۸ ۱
۳ شناخت صنايع شيميائى ۲۳۸۸ ۳۵۹/۱۹ ۲
۴ آزمايشگاه کاربرد شناخت مواد (۱) ۲۳۸۶ ۳۵۹/۰۸ ۲
۵ آزمايش‌هاى شيمى عمومى ۱۱۵۷ ۴۷۷/۰۶ ۱
۶ شيمى عمومى ۱۱۵۶ ۴۷۱/۰۲ ۳
۷ شيمى آلى (۱) ۱۱۵/۸ ۴۷۳/۰۴ ۲
۸ آزمايشگاه شيمى آلى (۱) ۱۱۶۱ ۴۶۰/۰۷ ۱
۹ بهداشت و ايمنى در صنايع شيميائى ۲۳۸۲ کتابخانه‌اى ۱
۱۰ فيزيک (۲) [صنايع شيميائي] ۲۳۸۷ ۴۷۶/۰۹ ۲
۱۱ رياضى (۵) ۱۵۰۹ ۴۷۳/۰۷ ۲
۱۲ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۳
۱۳ شيمى تجزيه (۱) ۱۱۵۹ ۴۶۰ ۲
۱۴ آزمايشگاه شيمى تجزيه (۱) ۱۱۶۲ ۴۵۹/۰۴ ۱
۱۵ مبانى صنايع شيميائى (۱) ۲۳۸۰ ۴۸۰ ۲
۱۶ کارگاه مبانى صنايع شيميائى (۱) ۲۳۸۱ ۴۷۴/۰۷ ۱
۱۷ مبانى صنايع شيميائى (۲) ۲۳۸۳ ۴۵۹/۰۵ ۲
۱۸ کارگاه مبانى صنايع شيميائى (۲) ۲۳۸۴ ۴۵۹/۰۲ ۱
۱۹ - - - -
۲۰ شناخت مواد (۱) ۲۲۹۰ ۳۵۸/۰۷ ۱
۲۱ مبانى تکنولوژى برق صنعتى ۱۵۳۴ ۳۵۶/۰۱ ۲
۲۲ کارآموزى (۱) ۲۳۸۹ --- ۱