رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ رسم فنى (۱) ۱۵۳۳ ۳۵۶/۰۸ ۱
۲ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۰۷ ۱
۳ اجزاء ماشين (۱) ۱۵۳۲ ۳۵۶/۰۳ ۱
۴ مواد اوليه سراميک ۲۵۰۴ ۴۶۷/۰۷ ۲
۵ مبانى تکنولوژى برق صنعتى ۱۵۳۴ ۳۵۶/۰۱ ۲
۶ تکنولوژى و کارگاه عمومى سراميک ۲۵۱۲ ۴۶۸/۰۸ ۲
۷ ماشين‌آلات سراميک ۲۵۰۷ ۴۷۳/۶ ۲
۸ شکل‌دادن سراميک‌ها ۲۵۰۷ ۴۷۳/۶ ۲
۹ محاسبات در سراميک ۲۵۰۳ ۴۶۴/۷ ۲
۱۰ آماده‌سازى مواد اوليه سراميک ۲۵۰۰ ۴۷۱/۳ ۲
۱۱ کارگاه شکل‌دادن سراميک ۲۵۰۸ ۴۷۰/۶ ۲
۱۲ آزمايشگاه مواد اوليه سراميک ۲۵۰۵ ۴۷۴/۲ ۱
۱۳ شيمى تخصصى سراميک ۱۱۶۰ ۴۶۵/۰۷ ۱
۱۴ رياضى (۵) ۱۵۱۲ ۴۸۲/۰۸ ۲
۱۵ فيزيک (۲) ۱۵۱۰ ۴۷۵/۰۷ ۲
۱۶ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسي ۱۲۱۴ ۲۶۶/۰۲ ۲
۱۷ کار‌آموزي ۲