رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ محاسبات فنى (۱) ۱۵۳۰ ۳۵۶ ۲
۲ محاسبات فنى (۲) ۱۷۶۲ ۴۶۵/۶ ۱
۳ محاسبات فنى (۳) ۱۵۴۴ ۴۶۶/۸ ۱
۴ رسم فنى عمومى ۱۵۰۰ ۳۵۷/۷ ۱
۵ رسم فنى ۱ ۱۵۳۳ ۳۵۶/۸ ۱
۶ رسم فنى ۲ ۱۹۳۷ ۴۷۶/۷ ۱
۷ رسم فنى ۳ ۱۶۳۹ ۴۶۸/۳ ۱
۸ تکنولوژى انتقال قدرت معمولي -- کتابخانه‌اي ۱
۹ تکنولوژى شاسى و بدنه (۱) ۱۷۷۶ ۴۶۹۳ ۱
۱۰ تکنولوژى سوخت‌رسانى موتورهاى بنزيني ۱۷۷۵ ۴۶۲/۹ ۱
۱۱ تکنولوژى مولدهاى قدرت (۱) ۱۷۷۱ ۴۶۵/۴ ۱
۱۲ کارگاه انتقال قدرت معمولى ۱۷۷۲ ۴۶۳/۷ ۲
۱۳ کارگاه مکانيک عمومى ۱۵۰۲ ۳۵۶/۷ ۲
۱۴ کارگاه مولد قدرت (۱) ۱۷۷۳ ۴۶۶/۷ ۲
۱۵ کارگاه سوخت‌رسانى موتورهاى بنزيني ۱۷۷۸ ۴۶۳/۶ ۱
۱۶ کارگاه مولد قدرت (۲) ۱۷۶۱ ۴۶۷/۵ ۱
۱۷ کارگاه شاسى و بدنه ۱ ۱۷۶۰ ۴۶۹/۷ ۱
۱۸ - - - -
۱۹ - - - -
۲۰ رياضى ۵ ۱۵۱۲ ۴۸۲/۸ ۲
۲۱ فيزيک ۲ ۱۱۴۴ ۴۷۵/۹ ۲
۲۳ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسي ۱۲۱۴ ۲۶۶/۲ ۲
۲۴ اجزاء ماشين ۱ ۱۵۳۲ ۳۵۶/۳ ۱
۲۳ کار‌آموزي ۲