رديف
عناوين دروس در روش اجرائى
”نيم‌سالى - واحدي“
شماره درس
شماره
کتاب
تعداد
واحد
۱ آب و خاک (۱) ۴۶۰۰ ۳۵۷/۰۱ ۱
۲ آب و خاک (۲) ۴۷۵۰ ۴۶۲/۰۶ ۳
۳ آزمايش‌هاى زيست‌شناسى (۱) ۴۶۱۰ ۳۵۵/۰۵ ۰/۵
۴ ابزارشناسى و عمليات کارگاهى ۴۷۰۶ ۴۶۴/۰۸ ۱
۵ اصول ديم‌کارى ۴۷۰۱ ۴۶۲/۰۲ ۱
۶ اصول زراعت و باغباني ۴۶۰۱ ۳۵۸/۴ ۲
۷ توليد محصولات باغى ۴۷۰۳ ۴۶۴/۱ ۳
۸ توليد محصولات زراعى ۴۷۰۲ ۴۶۷ ۳
۹ حفظ نباتات ۴۷۰۴ ۴۶۳/۴ ۲
۱۰ دامپرورى ۴۶۰۵ ۳۵۷ ۲
۱۱ زيست‌شناسى (۱) ۴۶۰۸ ۳۵۵/۴ ۱/۵
۱۲ سرويس و نگه‌دارى و کاربرد ماشينهاى کشاورزى ۴۷۰۵ ۴۶۴/۹ ۲
۱۳ صنايع غذائى (۱) ۴۶۰۲ ۳۵۷/۹ ۱
۱۴ گياه‌شناسى ۴۷۵۲ ۲۶۱/۳ ۲
۱۵ ماشين‌هاى کشاورزى ۴۶۰۳ ۳۵۶/۹ ۲
۱۶ مبانى کامپيوتر و برنامه‌نويسى ۱۲۱۴ ۲۶۶/۲ ۳
۱۷ مساحى و نقشه‌بردارى ۴۷۵۹ ۴۶۲/۸ ۲
۱۸ منابع طبيعى ۴۶۰۴ ۳۵۸ ۱
۱۹ - - - -
۲۰ - - - -
۲۱ کار‌آموزى ۴۷۰۷ ۱
۲۲ - - - -
۲۳ - - - -