”کارنامه تطبيق دانش‌آموزان دورهٔ سه ساله متوسطه شيوه نيم‌سالى واحدى با دروس شيوه سالى واحدي“


کارنامه تحصيلى شيوه نيم‌سالى واحدى برادر / خواهر ............فرزند ...............داراى شماره شناسنامه ...........صادره از .........متولد............به شماره دانش‌آموزي..........در شاخه ..........رشته...........براساس مفاد شيوه‌نامه شماره .......مورخ ............مورد بررسى قرار گرفتت نمرات دروس اين کارنامه در شيوه‌سالى واحدى برابر جدول ذيل در رشته ............ جمعاً به تعداد ............ واحد به‌عنوان نمره قبولى از وى پذيرفته مى‌شود.


دروس شیوه نیمسالی واحدی دروس شیوه سالی واحدی
ردیف کددرس عنوان درس تعداد واحدها نمره درس کددرس عنوان درس تعداد واحدها نمره پذیرفته شده
                 
                 
                 
                 
                 
                 


نام و نام خانوادگى تطبيق کننده                سمت:                          تاريخ تطبيق:
                                امضاء
    نام و نام‌خانوادگى رئيس اداره آموزش و پرورش
                                امضاء