نگهدارى و مراقبت‌هاى اضطرارى

اين نگهدارى شامل مواردى مى‌شود که بر اثر حوادث ناگهانى مانند آتش‌سوزي، طوفان و سيل به‌وجود آيد. قطع آب و برق، عيوب تأسيسات مکانيکي، بهداشتي، خرابى اجزاء ساختمان، از جمله موارد اضطرارى مى‌باشند.

نگهدارى و مراقبت‌هاى ادوارى

اين دسته از تعميرات در فواصل زمانى معين براى رفع نواقص و خرابى‌هاى اساسى و يا ايجاد الحاقات انجام مى‌شود که بهترين زمان در مدارس، فصل تابستان است به‌گونه‌اى که در آغاز سال تحصيلى جديد، مدرسه براى بهره‌ورى مجدد آماده باشد.

نگهدارى منظم و مستمر

اين نوع نگهدارى مربوط به اقداماتى است که به‌طور روزانه و يا در فواصل منظم و کوتاه براى حفظ و بهبود و تداوم عملکرد ساختمان و پيشگيرى از توقف وظايف روزانه انجام مى‌شود.