قدم چهارم، محاسبهٔ اُفت و ضايعات نيروى کار بر حسب سطح تحصيل: هفد اين مرحله از محاسبات آن است که تعداد نفراتى را که از نيروى کار طى دورهٔ برنامه، از سال مبداء تا مقصد، خارج مى‌شوند بر حسب طبقهٔ شغلى و سطح تحصيلى معلوم سازد. اُفت و ضايعات نيروى کار معلول دو عامل است: مرگ و مير و بازنشستگي. عامل مهاجرت به خارج ناچيز است و در حساب منظور نمى‌شود. چون هر دوى عوامل مزبور به سن و نوع کار بستگى دارد. بنابراين، تعداد نيروى کار يا شاغلين در سال مبداء بر حسب گروه سنى و طبقهٔ شغلى تقسيم‌بندى مى‌شود. با در نظر گرفتن ميزان اُفت، در فواصل زمانى پنج ساله، تعداد افرادى که از نيروى کار خارج مى‌شوند مشخص مى‌گردد. و بدين ترتيب، جمع افرادى که در پايان، در سال مقصد، در نيروى کار باقى مى‌مانند، معلوم مى‌شود. نتيجهٔ محاسبات اين مرحله در جدول زير خلاصه مى‌شود.


۱. رشته شغلي: - تخصصي

جدول اُفت نيروى کار در گروه‌هاى سنى بر حسب رسته و طبقهٔ شغلى سال مبداء (الف) تا سال مقصد (ب)

گروه سني تعداد موجود سال الف تا سال الف + ۵ (ميزان اُفت - تعداد اُفت) تعداد موجود سال الف + ۵
..............
..............
..............
تعداد موجود در سال مقصد (ب)
ميزان افت تعداد افت
۳۰ - ۳۴
۳۵ - ۳۹
۴۰ - ۴۴
۴۵ - ۴۹
...........
...........
۷۰ - ۷۴
۷۵ به بالا


آمار جداول فوق بايد در جدول جداگانه بر حسب سطح تحصيلى تجزيه گردد و اُفت صاحبان مشاغل بر حسب سطح تحصيل در طبقات مختلف شغلى معلوم گردد.


قدم پنجم، محاسبهٔ نياز به تحصيل‌کرده‌هاى سطوح مختلف آموزشى در نيروى کار: اين محاسبات که مرحله نهايى در تعيى ميزان تقاضا يا نياز به نيروى کار تحصيل‌کرده محسوب مى‌شود، به جداولى مانند زير منتهى مى‌گردد.


الف: سطح آموزشى دورهٔ دانشگاهى

جدول نياز به تحصيل‌کرده‌هاى سطوح مختلف آموزشى

رشته مشاغل تعداد در سال مبداء تعداد در سال مقصد تعداد کمبود تعداد اُفت بين سال مبداء و مقصد تعداد کل کمبود
۰ تخصصي
۱ مديريت
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
جمع