جدول ترکيب مشاغل به درصد در بخش‌هاى توليدى در سال مبداء (الف) و سال مقصد (ب)

رشته شغلى تعداد کل درصد کل کشاورزي صنعت خدمات ...... دولت
الف ب الف ب الف ب الف ب الف ب الف ب
۰ تخصصي
۱ مديريت
۲ دفتري
۳ فروشندگى
.............
۵ زارغ
.............
۷ فني
۸ کارگر نيمه ماهر
۹ کارگر خدماتى

جدول تعداد کارکنان رشته‌هاى شغلى مختلف در بخش‌هاى توليدى در سال مقصد

رشته شغلى تعداد کل در سال مقصد کشاورزي صنعت خدمات ....... دولت
% تعداد % تعداد % تعداد % تعداد
۰ تخصصي
۱ مديريت
۲ دفتري
۳ فروشندگى
..............
..............
..............
..............
..............
۸ کارگر نيمه ماهر
۹ کارگر خدماتى


قدم سوم، محاسبهٔ تحصيل‌کرده‌هاى سطوح مختلف آموزشى در نيروى کار: هدف مرحلهٔ سوم محاسبات، اين است که نياز به تحصيل‌کرده‌هاى سطوح مختلف آموزشى را در سال مقصد معلوم سازد. اين محاسبات نيز صورت برآورد کردن و تخمين زدن دارد؛ زيرا، عقيده و نظر و تجربهٔ شخصى و شاخص‌هاى قابل بحثى در آن دخالت دارند.