پس از تعيين نياز نيروى انسانى يا تقاضا براى تحصيل‌کرده‌هاى سطوح مختلف آموزشي، نوبت به محاسبهٔ عرضهٔ نيروى انسانى يا تعيين فرآورد سيستم آموزش و پرورش مى‌رسد. بدين منظور محاسباتى به‌شرح زير انجام مى‌شود:


۱. محاسبه و برآورد جمعيت بين سال‌هاى مبداء و مقصد.


۲. محاسبه و برآورد تعداد دانش‌آموزان کلاس اول دورهٔ ابتدايى از سال مبداء تا مقصد.


۳. محاسبهٔ ميزان اُفت و قبولى کلاس‌هاى اول تا دوازدهم براى سال‌هاى مزبور.


۴. محاسبه و برآورد تعداد دانش‌آموزان دورهٔ ابتدايي، راهنمايى و رشته‌هاى مختلف دبيرستانى براى سال‌هاى مزبور.


۵. محاسبه و برآورد تعداد دانشجويان دوره‌هاى دانشگاهى و فارغ‌التحصيلان دبيرستان و دانشگاه براى سال‌هاى مزبور.


۶. محاسبه و برآورد تحصيل‌کرده‌هاى سطوح مختلف آموزش در جمعيت در فواصل زمانى مزبور.


۷. محاسبه و برآورد نسبت نيروى کار جمعيت بر حسب گروه سني، جنسيت و سطح تحصيل در فواصل زمانى مزبور.


۸. محاسبه و برآورد عرضه تحصيل‌کرده‌هاى سطوح مختلف آموزشى در نيروى کار.