با مقايسه کردن آمارى که در محاسبه مرحلهٔ پنجم (مرحلهٔ نهايي) تعيين تقاضاى نيروى انسانى يافت مى‌شود، با آمارى که از محاسبه مرحلهٔ هشتم (مرحلهٔ نهايي) تعيين عرضهٔ نيروى انسانى به‌دست مى‌آيد، کمبود نيروى انسانى بر حسب تحصيل‌کرده‌هاى سطوح مختلف آموزشى معلوم مى‌شود. کمبود مزبور که در جدولى مانند جدول زير منعکس مى‌گردد، مبناى برنامه‌ريزى براى توسعهٔ آموزش و پرورش قرار مى‌گيرد.