تعليمات فنى و حرفه‌اى مستقيماً با مسئلهٔ تأمين نيروى انسانى براى گردش چرخ‌هاى اقتصادى مرتبط است. بدين جهت، علاوه بر مؤسسات و سازمان‌هاى آموزش و پرورش، مؤسسات و سازمان‌هاى ديگر به‌خصوص وزارت کار، دفاتر نيروى انساني، و سازمان ايلو (International، Labor Organization، ILO) در برنامه‌ريزى تعليمات فنى و حرفه‌اى مشارکت دارند.


برنامه‌ريزى تعليمات فنى و حرفه‌اى حائز اهميت زيادى است و بايد هماهنگى‌هاى ويژه‌اى در آن مراعات شود، از قبيل:


- هماهنگى آموزش فنى و حرفه‌اى با آموزش عمومي.


- هماهنگى آموزش فنى و حرفه‌اى با نيازهاى رشد اقتصادي.


- هماهنگى برنامه‌هاى آموزش فنى و حرفه‌اى با مؤسسات و سازمان‌هاى مختلف.


- هماهنگى آموزش فنى و حرفه‌اى با پيشرفت فن و تکنولوژى و مقتضيات دنياى کار.


- هماهنگى آموزش فنى و حرفه‌اى با شأن و منزلت اجتماعى و اقتصادى کارهاى يقه چرکين و جز آنها.


متأسفانه بسيارى از هماهنگى‌هاى لازم در برنامه‌ريزى‌هاى آموزش فنى و حرفه‌اى هنوز ديده نمى‌شود.